Yhteistyöhankkeet

Yleishyödyllinen kehittämishanke

 • kylien ja yhteisöjen kehittämiseen
 • paikallisten palveluiden kehittämiseen
 • virkistysmahdollisuuksien parantamiseen
 • kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen
 • ympäristönhoitoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen
 • yhteistyön kehittämiseen paikallisella, alueellisella tai kansainvälisellä tasolla
  • tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin  (esim. palkat, palveluostot, matkakulut, vuokrat, pienhankinnat).
   

Tuki hyväksyttävistä kustannuksista 75 %,  maksimituki 100 000 € (Elävä Kainuu Leader ry:n rahoituslinjaukset)

 

   Yleiset ehdot

 • Yleishyödyllisyys, joka tarkoittaa, että tuetusta kohteesta tai toiminnasta hyötyy iso joukko ihmisiä.
 • Hankkeen pääasiallinen tarkoitus ei saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.
 • Hankkeessa syntyy jotakin uutta, tukea ei myönnetä yhteisön tavanomaiseen toimintaan.
 • Tukea ei ole tarkoitettu yritysten kehittämiseen.
 • Hanke toteuttaa paikallista kehittämisstrategiaa.

Älykäs kylä -hanke

 • vähintään kahden toimijan yhteisen haasteen/ongelman ratkaisemiseen
 • paikkaperustaisuus (alueen vahvuudet/mahdollisuudet) tai täsmäratkaisu
 • edistetään merkittävää uudistumista ja uusien innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä paikallisessa kehittämisessä
 • uutuusarvo vrt. normaali kehittämishanke
 • suunnitelmallista toimintaa ja konkreettisia toimia (ei investointeja)
 • osallistamista ja yhteistyötä, digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä.
 

       Tuki hyväksyttävistä kustannuksista 75 %,  maksimituki 100 000 € (Elävä Kainuu Leader ry:n rahoituslinjaukset).

 
                Älykäs kylä- hankeen valmisteluun
  • yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja hankkeen valmisteluun (esim. hankkeen ”markkinakartoitus”, toteutusedellytysten selvittely
  • edellytyksenä suunnitelma, jolla tarkoituksena hakea tukea varsinaiseen hankkeeseen
  • vakioitu kertakorvaus 5 000 €.

.

Elinkeinojen yhteistyöhankkeet

 • hyödynsaajina pienet yritykset
 • tulokset oltava levitettävissä laajasti
 • loput rahoituksesta oltava yksityistä (talkoo ei mahdollinen).
 
                 Tiedon ja osaamisen lisäämiseen
  • yritysten oman toiminnan kehittämiseksi
  • uusien parannettujen tuotteiden kehittämiseksi
  • prosessien tai palvelujen kehittämiseksi
  • prototyyppien rakentamiseksi
  • tuki hyväksyttävistä kustannuksista 80 %,  maksimituki 100 000 € (Elävä Kainuu Leader ry:n rahoituslinjaukset).
 •  
                Kehittämistoimenpiteisiin
 

Yritysryhmähanke

 • tukea voi saada sellaisen yhteistyön edistämiseen, johon osallistuu vähintään kolme, enintään 10 yritystä
 • tuen hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimii kehittämisorganisaatio (esim. kunta, yrittäjäyhdistys, matkailuyhdistys)
 • hankkeet voivat olla paikallisia, alueellisia,  alueiden välisiä, valtakunnallisia tai kansainvälisiä
 • yhteisillä toimenpiteillä on oltava merkittävä osuus hankkeesta, lisäksi yrityskohtaisten toimien on liityttävä yhteisiin toimiin.
 

Tuki hyväksyttävistä kustannuksista 75 %,  maksimituki 100 000 € (Elävä Kainuu Leader ry:n rahoituslinjaukset).

 

                Yritysryhmähankeen valmisteluun
  • yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja hankkeen valmisteluun (esim. hankkeen ”markkinakartoitus”, toteutusedellytysten selvittely)
  • edellytyksenä suunnitelma, jolla tarkoituksena hakea tukea varsinaiseen hankkeeseen
  • hakijana sama taho, jonka tarkoituksen hakea tukea varsinaiseen hankkeeseen
  • vakioitu kertakorvaus 5 000 €.
   •  

Kun suunnittelet hankettasi

Ole yhteydessä Elävä Kainuu Leaderin henkilöstöön jo idean alkuvaiheessa soittamalla tai laittamalla suunnitelmastasi taustatietoa sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kainuuleader.fi